Vrijblijvende offerte aanvragen
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene Bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Post Service gedane aanbiedingen, offertes, gesloten overeenkomsten, leveringen en de ter uitvoering van de werkzaamheden verrichte rechts– en feitelijke handelingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In geval van het verstrekken van opdrachten aan Post Service aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden, ongeacht eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
1.2 Op alle door Post Service gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien uit een met Post Service gesloten overeenkomst zullen, voor zover de wet dat toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Post Service is gevestigd, ongeacht enig andersluidend beding in de hierna van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Post Service verrichte werkzaamheden en/ofverleende diensten, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht. Indien mocht blijken dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige niet nietige bepalingen onverminderd van kracht. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen. 

Artikel 2 Definities
2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Post Service: Post Service B.V. en alle handelsmerken waarmee zij opereert, waaronder: Huis-aan-Huis Expert, Postvoordelig.nl en Voordeelpost.nl;
(b) Werkzaamheden: Alle door ofnamens Post Service verrichte handelingen dan wel verleende diensten, waaronder vervoer, verwerking en bezorging van mailingen, drukwerk, pakketten en ongeadresseerde zendingen; expeditie, laden en lossen, inslag, opslag, uitslag,voorraadbeheer, orderbehandeling, verzend gereed maken, etikettering, ompakken, bedrukken van mailing, enveloppen, facturering en alle andere door of namens Post Service in het kader van de opdracht verrichte handelingen dan wel verleende diensten, welke laatste als bijkomende werkzaamheden worden omschreven.
(c) Geadresseerde: Degene aan wie Post Service de zaken krachtens de overeenkomst dient uit te leveren.
(d) Werkdagen: Alle kalenderdagen met uitzondering van de zondagen, alsmede algemeen erkende Christelijke- en nationale feestdagen.
(e) Zending: Een afzonderlijke lading van artikelen die op grond van de overeenkomst en de voorwaarden van de overeenkomst wordt verzonden, waaronder postzendingen, huis-aan-huiszendingen en pakketzendingen. 

Artikel 3 Offertes
3.1 Iedere schriftelijke offerte van Post Service heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na datering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Iedere door Post Service uitgebrachte offerte is vrijblijvend en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden. 

Artikel 4 Bevestiging
4.1 De overeenkomst komt tot stand indien Post Service en opdrachtgever zulks schriftelijk overeenkomen dan wel door acceptatie van Post Service van de door opdrachtgever voor bezorging aangeboden zendingen.
4.2 De inhoud van de door Post Service aan een opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging geldt als volledig en juist, tenzij de opdrachtgeverdirect, althans uiterlijk vijf werkdagen vóór de overeengekomen verspreidtermijn, schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging protesteert. Wijzigingen in de opdrachtbevestiging gelden uitsluitend, indien deze door PostService schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Ingeval de omvang van het verspreidgebied wijzigt en daarmee de aantallen genoemd in een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst wijzigen, dan behoudt Post Service zich het recht voor met voorafgaande kennisgeving, doch zonder toestemming van de opdrachtgever overeenkomstig de wijzigingen deze in rekening te brengen tegen de daarvoor alsdan geldende tarieven en is de opdrachtgever verplicht tot betaling daarvan.
4.4 Indien Post Service en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 

Artikel 5 Annulering
5.1 Wordt een opdracht tot verspreiding door opdrachtgever vijf werkdagen vóór de eerste dag van de overeengekomen verspreidtermijn geannuleerd, dan heeft Post Service het rechtgemaakte kosten tot maximaal 15% van het te factureren bedrag in rekening te brengen, ongeacht de aan annulering ten grondslag liggende reden.
5.2 Ingeval van annulering binnen 5 werkdagen voorafgaande aan uitvoering isPost Service gerechtigd de gemaakte kosten tot maximaal 25% van het tefactureren bedrag in rekening te brengen.
5.3 Uitstel tijdens de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever geldtals annulering en geeft Post Service het recht conform het voornoemde percentagein rekening te brengen. 

Artikel 6 Tarieven
6.1 Alle door Post Serviceopgegeven tarieven zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusiefandere heffingen van overheidswege opgelegd.
6.2 De tarieven voor eenpostzending zijn gebaseerd op nacalculatie waarbij daadwerkelijke verzonden volumesen gewichtsklassen leidend zijn. Tarieven voor pakketzendingen zijn gebaseerdop de hoogste uitkomst van het feitelijke, dan wel het volumegewicht per item. De tarieven voor een huis-aan-huis zending zijn gebaseerd op de bruto-bezorgoplage (inclusief brievenbus ja-nee- en nee-nee- stickers). De tarieven voor de overige werkzaamheden zijn gebaseerd op nacalculatie waarbij de daadwerkelijk bestede uren ten uitvoering van de opdracht leidend zijn.
6.3 Alle door Post Service bevestigde tarieven gelden slechts voor zover de in de opdrachtbevestiging genoemde gewichten, formaten, werkzaamheden, etc. overeenkomen met die van de geleverde materialen. Ingeval afwijkingen in de genoemde formaten, gewichten,etc. worden geconstateerd, dan wel bij de bewerking van het materiaal moeilijkheden ontstaan, is Post Service gerechtigd naast het treffen van voorzieningen daarvoor, een toeslag in rekening te brengen zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever.
6.4 Mogelijke retourvracht alsmede emballage komen voor rekening van opdrachtgever.
6.5 Ingeval van maatregelen van overheidswege, welke prijsverhogend werken, en waaronder doch niet uitsluitend te verstaan tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, goederenen/of grondstofprijzen, belastingen, douanetarieven, lonen of sociale lasten, is Post Service gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen.
6.6 Post Service is gerechtigd de tarieven aan te passen in geval van kostenstijgingen buiten de invloedsfeer van Post Service. Post Service maakt een dergelijke aanpassing van de tarieven schriftelijk bekend aan opdrachtgever, waarbij opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van de aanpassing van de tarieven de overeenkomst kan beëindigen met inachtneming van de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn. 

Artikel 7 Vorm, verpakking,adressering, afmetingen, gewicht en inhoud zendingen
7.1 Een zending die door opdrachtgever voor de bezorging wordt aangeboden:
a) heeft alleen in overleg afwijkende vormen (anders dan rechthoekig);
b) is niet kleiner dan: 14 cm x 9cmc) een postzending is niet groter dan 38 cm x 26,5 cm x 3,2 cm;
c) is voorzien van een duidelijk leesbare adressering inclusief postcode, adres of postbusnummer van geadresseerde alsmede de plaats van bestemming en indien vooraf afgesproken de codering;
d) is voorzien van een retouradres links bovenin de hoek aan de voorzijde of op de achterzijde van het poststuk;
e) is voorzien van een envelop of andere verpakking dan wel is voldoende stevig om zonder verpakking te worden vervoerd;
f) een postzending is niet zwaarder dan 2,0 kilogram, een pakketzending is niet zwaarder dan 30 kilogram.
7.2 Post Service heeft het recht om aanduidingen op de zending aan te brengen die noodzakelijk zijn voor de bezorging.
7.3 De inhoud van de zending kan bestaan uit bescheiden en schriftelijke mededelingen, in welke vorm dan ook, dan wel andere zaken die voor bezorging geschikt zijn en overigens aan de voorwaarden als genoemd in dit artikel voldoen. Post Service vervoert geen levende of dode dieren noch stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is. 

Artikel 8 Uitvoering
8.1 De opdrachtgever is verplicht de eisen die Post Service stelt aan verpakking, inhoud, gewicht, afmetingen,etikettering, frankering en adressering op te volgen.
8.2 Opdrachtgever zal voorts de voor verzending door opdrachtgever gereedmaakte zaken op een door Post Service aan te geven tijdstip voor inzameling aanbieden aan een door Post Service op te geven verzamelpunt.
8.3 Het staat Post Service vrij om bij de uitvoering van de werkzaamheden, naar eigen inzicht, gebruik te maken van hulppersonen zoals verspreiding- en transportorganisaties. Post Service staat voor de hulppersonen in, als waren zij eigen ondergeschikten van Post Service, voor zover de hulppersonen handelen in het kader van de uitvoering van de opdracht.
8.4 Indien aard, inhoud en hoeveelheid van de te verzenden zaken niet waarneembaar is na te gaan, staat de opdrachtgever toe dat Post Service voor dit doel de verpakking van een verzending opent, met dien verstande dat Post Service de verpakking na opening zorgt voor een deugdelijke hersluiting. 

Artikel 9 Weigering en opschorting van opdracht en/of het vervoer
9.1 Post Service behoudt het recht een opdracht niet c.q. niet verder uit te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ingeval de te verspreiden zendingen van opdrachtgever:
(a) naar inhoud, vorm of doelstrijdig blijken te zijn met enige wettelijke bepaling;
(b) strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden en/of de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen;
(c) de verspreiding van zendingenvan derden dreigen te vertragen;
9.2 Post Service kan het vervoer van een zending zonder opgave van redenen weigeren indien:
(a) de zending niet voldoet aan de eisen van frankering, gewicht, afmetingen,inhoud, adressering en verpakking welke daar aan door Post Service zijn gesteld;
(b) het vervoer of de werkzaamheden gevaar oplevert voor personen en zaken;
(c) de door de opdrachtgever ingevolge deze algemene voorwaarden te verstrekken gegevens niet juist of niet volledig zijn verstrekt;
(d) de inhoud in strijd is met de wet;
(e) de zending vanwege andere redenen niet voor verzending of ter postbezorging geschikt is.
9.3 Post Service kan de uitvoering van een tot stand gekomen overeenkomst, eveneens onder opgave van redenen opschorten, indien blijkt dat één of meergevallen vermeld in het vorige lid onder (a) tot en met (e) zich voordoet.
‍9.4 Wanneer uit de administratievan Post Service blijkt dat het openstaande postenaldo van opdrachtgever daaraanleiding toe geeft, kan Post Service de uitvoering van een tot stand gekomenovereenkomst opschorten, dan wel weigeren tot het moment dat de openstaandeposten zijn voldaan.
9.5 De opdrachtgever wordt, voorzover mogelijk, onder vermelding van de reden van opschorting, binnen 5 werkdagen weer in het bezit gesteld van zijn zending, alsmede van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden, waarmede de overeenkomst wordt beëindigd. De door de opdrachtgever betaalde bedragen worden, onder verrekening van de inmiddels door Post Service gemaakte kosten, geheel of gedeeltelijk terugbetaald, voorzover dat, gezien de omstandigheden van het geval redelijk is. 

Artikel 10 Nakomen van de overeenkomst
10.1 De overeenkomst is door Post Service nagekomen als de zending overeenkomstig deze algemene voorwaarden is afgeleverd.
10.2 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Post Service geeft aan geadresseerde geen eigen recht op aflevering.
10.3 Post Service streeft ernaar de onderscheiden soorten zendingen binnen de daarvoor in deze algemene voorwaarden aangegeven termijn dan wel binnen een als redelijk beschouwde termijn op het juiste adres af te leveren. Post Service geeft echter geen garantie, behoudens de in deze voorwaarden vermelde uitzonderingen. Een voortijdige levering of enige overschrijding verplicht Post Service niet tot enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de betaling van facturen op te schorten c.q. de overeenkomst ontbonden teverklaren.
10.4 De opdrachtgever kan zijn zending terugvragen zolang dit redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort en voor zover dit in alle redelijkheid van Post Service kan worden verlangd. De opdrachtgever moet aannemelijk maken dat hij inderdaad opdrachtgever is.
10.5 Verspreidtermijnen gelden slechts indien de te verspreiden zendingen tijdig op het overeengekomen tijdstip in het bezit van Post Service zijn. Ingeval van niet tijdige aanlevering van het te verspreiden materiaal is opdrachtgever gehouden een nieuwe verspreidtermijn vast te stellen met inachtneming van de op dat moment voor Post Service bestaande mogelijkheden tot uitvoering van de opdracht. Alle voortvloeiende kosten uit de niet tijdige aanlevering door opdrachtgever van de te verspreiden materialen, komen voor rekening van opdrachtgever.
10.6 Onbestelbare zendingen waaronder begrepen de door de geadresseerde geweigerde zendingen of zendingen met onjuiste adressering die niet aan de opdrachtgever kunnen worden teruggegeven, worden vernietigd, tenzij ze geacht worden van waarde te zijn, in welk geval zij gedurende twee maanden worden bewaard, waarna zij eigendom van Post Service worden.
10.7 Zendingen bestemd voor geadresseerden in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kazernes, legerplaatsen, recreatieterreinen en andere panden en complexen waar de geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in degemeenschappelijke brievenbus afgeleverd, dan wel afgegeven aan de daartoe aangewezen persoon of, bij gebreke van een aangewezen persoon, aan de beheerdervan het complex. Indien de toegang tot dergelijke afleverplaatsen onmogelijk is, wordt de zending als onbestelbaar aangemerkt. 

Artikel 11 Overmacht
11.1 Post Service is niet tot nakoming van enige verplichting gehouden, indien zij daartoe verhinderd is alsgevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In ieder geval worden de navolgende omstandigheden geacht niet voor rekening van Post Service te komen: uitermate slechte weersomstandigheden bij code oranje en rood, ernstige vorst, abnormale waterstanden, overstromingen, stakingen, kortom elke omstandigheid van welke aard dan ook, waardoor het uitvoeren van een opdracht voor Post Service onmogelijk wordt of zodanig meer bezwaren oplevert dan Post Service bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. 

Artikel 12 Privacy; Beschermingvan persoonsgegevens; Adressenbestand
12.1 In het kader van onze dienstverlening als bezorgbedrijf verwerkt Post Service persoonsgegevens. Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de logistieke dienst wordt Post Service aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Hieronder valt de verwerking van bijvoorbeeld namen, adressen, postcodes, woonplaatsen en eventueel telefoonnummers en e-mailadressen in het kader van track & trace, voorbereiden en sorteren.
12.2 Daarnaast verwerkt Post Service gegevens ook voor eigen doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de primaire dienstverlening, zoals het opmaken van diverse rapportages, analyse van de hoeveelheid post om de benodigde bezorgcapaciteit in te schatten en het optimaliseren van de dienstverlening. Post Service gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring.
12.3 Post Service verwerktpersoonsgegevens slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG. Post Service verplicht zich om persoonsgegevens die Post Service bekend worden bij de uitvoering van de overeenkomst dan wel anderszins bekend worden bij de bezorging van de postzendingen, niet aan derden bekend te maken, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of Post Service hiertoe verplicht is op grond van wet- of andere regelgeving.
12.4 Opdrachtgever heeft het recht om de persoonsgegevens die Post Service van hem verwerkt in te zien. Daarnaast heeft opdrachtgever het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, voor zover verplichtingen voortvloeiend uit de wet dit toestaat.
12.5 Voor zover het adressenbestand van de Opdrachtgever persoonsgegevens bevat in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ en Post Service als ‘verwerker’ in de zin van de AVG. Tenzij uitdrukkelijk anders met Opdrachtgever overeengekomen, gebruikt Post Service de gegevens uit het Adressenbestand uitsluitend ter uitvoering van de overeenkomst, waaronder ten behoeve van de (bewaking van de kwaliteit van de) bezorging. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat de aanleveringvan persoonsgegevens aan Post Service in overeenstemming met de AVG geschiedt.
12.6 Opdrachtgever vrijwaart Post Service, behoudens opzet en/of grove schuld van Post Service, voor alle aanspraken die jegens Post Service worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de AVG.

Artikel 13 Betaling en vergoeding
13.1 De Opdrachtgever is de op de factuur aangegeven vergoeding aan Post Service verschuldigd. Alle bedragen zullen worden voldaan in de door Post Service aangegeven valuta.
13.2 Opdrachtgever ontvangt van Post Service voor het verschuldigde bedrag een separate factuur. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling uiterlijk eenentwintig (21) dagen na factuurdatum te zijn ontvangen zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.
13.3 Alle bedragen die verschuldigd zijn, zullen worden verhoogd met belastingen, die Post Service verplicht is in rekening te brengen.
13.4 Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn- of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum-betaalt, is hij gehouden daarover rente te betalen ad 4 % per jaar boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank, met ingang van de dag, waarop dezebetalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.
13.5 Post Service is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is én de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
13.6 Opdrachtgever zal zich niet op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiende uitde overeenkomst of uit anderen hoofde kunnen beroepen.
13.7 Post Service is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat opdrachtgever, al dan niet voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, zekerheid stelt voor de nakoming van haarverbintenissen. Hieronder valt mede een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de opdrachtwaarde bij nieuwe opdrachtgevers of opdrachtgevers die zich in het verleden niet aan de gestelde betaaltermijn als genoemd in artikel 13.3 hebbengehouden.
13.8 Post Service is gerechtigd onder zich verblijvende materialen van opdrachtgever onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Post Service gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van opdrachtgever, tenzij door de opdrachtgever genoegzame zekerheid is gesteld voor die kosten. Dit retentierecht geldt tevens ingeval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. 

Artikel 14 Klachten
14.1 Post Service spant zich in om een zo optimaal mogelijke kwaliteit te realiseren.
14.2 Klachten dienen uiterlijk vijf werkdagen schriftelijk - voorzien van adres, huisnummer, postcode en plaatsnaam - na de laatste dag van de overeengekomen verspreidtermijn schriftelijk bij Post Service te worden gemeld, bij gebreke waarvan Post Service geen klacht meer in behandeling kan nemen. Klachten geven opdrachtgever niet het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
14.3 Geen klachten worden aanvaard voor alle in onderstaande punten voorkomende situaties:
a. alle brievenbussen die geenzending willen of kunnen ontvangen, waaronder begrepen:
– brievenbussen met een sticker of een uiting met hetzelfde verzoek;– afgiftepunten zonder brievenbus;– afgiftepunten waar toegang totde brievenbus is afgesloten;– pensions en studentenhuizen waarslechts één zending wordt afgegeven;– afgiftepunten waar het voor debezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich tebegeven, zoals M(oeilijk) B(ereikbare) A(dressen), drugspanden en grotewoonwagenkampen.
b. alle brievenbussen van panden, waarin een zakelijke activiteit plaatsvindt en geen huishouden woonachtig is (zoals afgiftepunten met als bestemming bedrijf, kantoor, winkel, horeca, gezondheidszorg, overheid, parkeergarage, fietsenstalling, benzinestation, etc.);
c. alle brievenbussen van panden, waarin noch een zakelijke activiteit plaatsvindt, noch een huishouden woonachtig is (zoals afgiftepunten met als bestemming school, kerk, buurthuis, museum, kerkhof, sportkantine, garagebox, elektriciteitsgebouw etc. en panden waarzichtbaar is dat deze nog afgebroken, gerenoveerd, geheel gebouwd of deelsafgebouwd moeten worden);
d. vertraging in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder artikel 11;
e. brievenbussen buiten de bebouwde kom.
14.4 PostService registreert de binnenkomende klachten in een kwaliteitssysteem, waarin per zes positionele postcode alle gegevens met betrekking tot klachtenadres, datum melding, code en categorie klacht, opdrachtgever en resultaat klachtenonderzoek worden vastgelegd. Op basis van de klachtcode en de gegevens in het kwaliteitssysteem bepaalt Post Service tot welke categorie de klacht behoort. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid van Post Service
15.1 Indien zaken door verzending verloren gaan of beschadigd raken is Post Service, behoudens overmacht en hetverder in deze algemene voorwaarden bepaalde, voor de daardoor ontstane zaakschade aansprakelijk. De last zijn schade te bewijzen rust op de opdrachtgever.
15.2 Een verzoek tot schadevergoeding bij verlies van een zending wordt slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever een verzendbewijs kan tonen dan wel op een andere wijze de ter postbezorging van de zending kan aantonen en de voor het onderzoek noodzakelijke gegevens kan verstrekken.
15.3 De aansprakelijkheid van PostService is in alle gevallen beperkt tot maximaal de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde, althans het maximumbedrag tot waar de aansprakelijkheidsverzekering van Post Service zal uitkeren indien de factuurwaarde hoger is dan laatstgenoemd bedrag.
15.4 Post Service is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
15.5 Post Service is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oorzaken die gelegen zijn nadat Post Service de te verzenden zaken ingevolge de overeenkomst heeft overgedragen aan een nationale postdienst.
15.6 De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan:
(a) uit de aard of een gebrek vande vervoerde zending;
(b) door het onvoldoende verpaktzijn van de zending;
(c) door een andere oorzaak die aan de opdrachtgever toegerekend kan worden;
(d) als gevolg van overmacht, waarbij onder overmacht wordt verstaan feiten en/of omstandigheden die de nakoming van de verbintenis geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan Post Service.
15.7 In het internationale postverkeer heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan als gevolg van overmacht dan wel, voor zover het een postpakket betreft, indien de schade is ontstaan in een land, dat voor schade geen aansprakelijkheid aanvaardt, zoals onder andere Australië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika.
15.8 In alle hiervoor genoemde gevallen op grond waarvan Post Service gehouden is tot vergoeding van schade, zal eerst uitkering plaatsvinden, mits de eigen verzekering van opdrachtgever niet tot uitkering zal overgaan. 

Artikel 16 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
16.1 De opdrachtgever is jegens Post Service aansprakelijk voor schade, die als gevolg van een oorzaak die aan hem kan worden toegerekend, door zijn zending is toegebracht aan personen in dienst van of werkzaam voor Post Service, aan middelen van Post Service of aan andere pakketzendingen.
16.2 De opdrachtgever zal PostService vrijwaren voor alle schade die mocht voortvloeien indien de inhoud van een zending strijdt met een voorschrift, wet of verordening van enig land alwaar Post Service de zending, op grond van de overeenkomst, dient af te leveren. 

Artikel 17 Beëindiging van de overeenkomst
17.1 De overeenkomst kan door Post Service met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, worden beëindigd indien:
(a) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, onder curatele wordt gesteld of surséance vanbetaling aanvraagt;
(b) Opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijk persoon, wordt ontbonden;
(c) Post Service na het sluiten van de overeenkomst feiten en/of omstandigheden ter ore komen, die haar goede grond geven om te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na zal komen;
(d) Opdrachtgever haar bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelen of overheidsvoorschriften;
(e) Opdrachtgever weigert de door Post Service gewenste zekerheid te verstrekken;
17.2 Indien één van de in lid 1genoemde gevallen zich voordoet, zijn de vorderingen van Post Service op opdrachtgever direct opeisbaar. 

Artikel 18 Verjaring
18.1 Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst tot het vervoer van zendingen, verjaren met de tijd van één jaar, te rekenen van de dag volgend op die van de verzending. 

Wageningen, 2022
Contactformulier
Heb je vragen of wil je meer informatie over onze dienstverlening? Wij vertellen je graag meer! Vul het contactformulier in en onze medewerkers nemen zo snel mogelijk contact met je op.
* deze velden zijn verplicht
Reactie binnen één werkdag
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.